„(Po)morze nowych możliwości zawodowych”

Udział w projekcie zwiększą szanse na ponowne zatrudnienie 90 Uczestników/czek Projektu (54 kobiety, 36 mężczyzn) poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe obejmujące wszystkie formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy w okresie 01.11.2017 r. – 31.08.2019 r.

„Nie zwalniaj tempa!”

Celem Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. Efektem, jaki Projekt ma dać jego uczestnikom jest podjęcia pracy lub kontynuowanie zatrudnienia po opuszczeniu Projektu.

„Na fali”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego (woj. pomorskie). Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez podnoszenie kwalifikacji (kursy zawodowe) i zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

„Czas na biznes!”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo chcących założyć działalność gospodarczą na obszarze powiatu słupskiego.

„Centrum stabilnego zatrudnienia. Projekt dla osób bezrobotnych z powiatu słupskiego”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego (woj. pomorskie). Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez podnoszenie kwalifikacji (kursy zawodowe) i zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

Projekt skierowany do pracowników sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zamieszkujących w województwie pomorskim. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji językowych i komputerowych.

„Języki i komputery kluczem do kariery!”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji językowych i komputerowych.

„Kwalifikacje to podstawa!”

Projekt skierowany do pracowników sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zamieszkujących w województwie pomorskim. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego.

„Dobre i tiki i obce języki”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 lat i więcej, pracujących, mieszkających lub uczących się na terenie województwa pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wyposażenie Uczestników/czek w kluczowe kwalifikacje i kompetencje, dzięki realizacji szkoleń językowych i komputerowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Al. 3. Maja 44, pok. 19, 20, 21
76-200 Słupsk

Telefony do poszczególnych projektów:

Na fali 502 630 525
Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych i Języki i komputery 515 711 149
Centrum Stabilnego zatrudnienia i Czas na biznes 797 600 291
Dobre i TIKi i obce języki i Kwalifikacje to podstawa 519 494 410

e-mail: pomorskie@biuroprojektu.eu


Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek: 8:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 16:00

Czwartek: 8:00 – 16:00

Piątek: 8:00 – 16:00